Privacyverklaring in het kader van de wet AVG

Privacyverklaring

Bij het verlenen van diensten in de natuurgeneeskundige praktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door de therapeut:

Ellij Rooijakkers | Praktijk voor Kinesiologie en Natuurgeneeskunde
Adres: Cheviotstraat 36, 5046 RA Tilburg
Telefoonnummer: 06 453 956 28
e-mail adres: kinetil@gmail.com

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze.

Persoonsgegevens
De therapeut verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum
• Geslacht
• Persoonlijke situatie
• Gezondheidssituatie
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie

Doeleinden
De therapeut verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk behandelplan;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het kunnen aanbieden van informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het persoonlijk behandelplan. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen van de fiscus.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
• De verbetering van haar diensten;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens zouden verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in de VS. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar bovengenoemde therapeut.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Indien deze privacyverklaring wordt gewijzigd zullen wij u daarvan op de hoogte stellen indien u een actieve klant bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in december 2022.

WhatsApp chat